Μετατροπή Απαρχαιωμένων Ψηφιακών Αρχείων: Ηθική και ∆ιαθέσιμες Επιλογές

TitleΜετατροπή Απαρχαιωμένων Ψηφιακών Αρχείων: Ηθική και ∆ιαθέσιμες Επιλογές
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsVelios, A.
Refereed DesignationNon-Refereed
Journal Titleἐν Βόλῳ
Volume24
Pages64-69
Start Page64
Journal Date01/2007
Refereed DesignationNon-Refereed
Bibliography: