glass

Broader term: 
content
IGNATIADOU, D., & ANTONARAS, A. (2008). Hyalourgia, archaia kai mesaionike: orologia, technologia kai typologia : Hellenoangliko-Angloelleniko lexiko = Glassworking, ancient and medieval : terminology, technology, and typology : a Greek-English, English-Greek dictionary. Thessalonike, Kentro hellenikes glossas, Tmema lexikographias.